نیلوفر بودن یعنی به جون خریدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن!