نیلی هستم

با اندکی شیرین عقلی!

در این جا کار شاقی انجام نمی‌دهم...

فقط خودِ واقعی‌ام را مجازی‌وار نشان می‌دهم.