متشکرم از آقاگل و اُرکیده. به خاطرِ معرفیِ گودریدز و کمک‌هایی که در پیرامونش بهم کردن. صفحه‌ی من در گودریدز