هر وقت دلم قصد می‌کنه برای مدرسه کمی خودشو منقبض کنه [تنگ بشه]، به خودم می‌آم و با مقایسه  کردنِ دو عکس، کاسه کوزه ی دلم رو منهدم می‌کنم!

این: [نمودار خواب یک دانش آموز در یکی از روز های مدرسه]

و این: [نمودار خواب یک دانش آموز در یک روز تعطیل]

و در این جاست که با چکش بر فرق سر دلم می‌کوبم تا دفعه ی آخرش باشه که فکر انقباظ به سرش می‌خوره! :|

+ یه نگاهی به پیشنهاداتتون بندازید! :)