کامپیوتر رمز داره!

فعلا باید با له بودن این قالب بسوزم و بسازم تا رمز زن اعظم، پیداش شه!

قیافم وقتی با موبایل این کدای css رو به هم می ریزم و همزمان با مشت روی سرم می کوبم، واقعا دیدنیه!

نکته ی اخلاقی: کاری نکنید کامپیوترتون رمز دار شه! D: