آخه هویچ! غوره نشده مویز شدی برا من؟!
این دیالوگ رو تازه یاد گرفتم! D: دارم لحظه شماری می کنم یه نفر زیر چشمی نگاهم کنه تا با این چپ و راستش کنم! :)
حریف می طلبم! D:
این پست رو با یک عکس مزین می کنیم به شاخ بودن!

+عکس بر می گرده به یک مسافرت!