افطار در خیابان http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

همه دوماد دارن ما هم دوماد داریم http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif دختر به اون شنگولی و دست گلی بهت دادیم که بعد سه سال غلامی کردن برای ما، بهمون یخ در بهشت بدی؟! زمونه دنیا وَردُرون وُبی! (اصطلاح لری!)

با ذوق عکس گرفتم یه وقت فکر نکنه ناراضی ام http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_lol.gifبا این حال، عکسو دوست دارم! http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_smile.gif