از نوبت اول به دوم یک نمره از معدلم کسر شده! پشتکارم ستودنیه!

مغزم در حالت نرماله و قلبم هم صدای خر و پفش کاملا قابل شنیدنه!

فقط نگران خانوادم که سکوت کردن...آرامشِ قبلِ طوفان و گردباد و سیل و کتک و داد و بیداد و از این صوبتاست.

+کاش برادر محسن اینجا بود! :/ سپر خوبیه!