عکس اولی نوشت: رادیکالی که یُبس شده.

عکس دومی نوشت: خلاق باشیم...حتی با ماشین حساب.

حال می‌کنم درس‌خوندن رو به سخره بگیرم. حااال...