یه عده هم هستن که دغدغه‌ای بزرگ‌تر از اینکه زودتر میزانِ ریزگردا به 15 برابرِ حدِ مجاز برسه و اداره‌‌ها تعطیلِ رسمی شن، ندارن.

اصلا وقتی با پیامش مواجه شدم، دلم خواست بیام و تمامِ پُستایی که درموردِ گردوخاک نوشتم رو دیلیت کنم. شرمنده‌ی گردوخاکم کرد.

28 میکروگرم بر مترمکعب، به گردوخاک اضافه شده و اون می‌خنده و منتظره تا زودتر گردوخاک به حد نصاب برسه و اداره‌جات تعطیل شن و اون بخوابه...عرقِ شرمِ ریزگردا رو تو درآوردی برادر. یه جمعیت هنگفت به خاطر آسمِ ناشی از ریزگردا مُردن...تو منتظر تعطیلیِ اداره‌ت باش.