قرنیه‌ی لرزانِ چشمانت، قلبِ بی‌صدایِ این روزهایم را نشانه گرفته.

مُژه‌هایِ شب‌رنگت، شلاق زنِ قلب دیو‌انه‌‌ام‌ شده‌اند.

قلبِ من در مخمصه‌ی چشمانِ خُمارِ توست.

قلبِ من مظلوم واقع شده‌ی عرصه‌ی جامِ جهانیِ چشمانِ توست...


#عشقولانه

#چالشِ_رادیو‌بلاگی‌ها

دعوتی‌ها: فروز...میم‌حا

تی‌آت: "چشم‌هایت" در گویشِ اینوری‌ها