[کلیک]


پی نوشت: بیشتر از حد توانم دارم جون می‌کنم. این روزا خیلی خسته‌ـم... خیلی خسته...