[کلیک]

به خاطر تغییرِ دکراسیون [|:] سراغِ جایی رفتم که تقریبا فراموش شده بود و چیزایی پیدا کردم که به راحتی باعثِ بلند خندیدنم شدن.

و عکسِ بالا هم جزوشونه...

مربوط به دو/سه سال پیشه.

یکی از بچه ها [الهام] طرزِ نشستنم رو سوژه کرد و کشید و بهم داد! 

+جانِ من به اون «eli jonm asheghetam» گیر ندید! بچه بودیم! :)