"عقد بهترین دوستم"

تو سنّ من، این ترکیب یه جوریه. نه؟!

 هیچ وقت به روش نیاوردم که 17 سالگی برای ازدواجش، خیلی زوده! 

بله رو داده بود...نمی شد که گَند بزنم به بُنیانِ خانواده یِ تازه بنیانگزاری شدشون!

[الکی مثلا تا این حد تأثیر گذار بودم!]