اینجا دیگه آخر خطه...
برای اولین بار ...من...[بغض]... من بچه ای که جیش بزرگ کرده بود رو شستم! :(
از طرز [بالا کشیدن تومونش] معلومه کار خودِ ناکِسَمه! :(
هنوز زود بود نامردا...من تازه به جیش کوچیک شستن عادت کرده بودم!
خیلی زود بود! خیلی...